Aivoriihi

Perusidea

Aivoriihen avulla saadaan esille ihmisten moninaisia kokemuksia, näkemyksiä, tietoa ja ideoita. Aivoriihi on nopea menetelmä näiden esille tuomiseen. Menetelmän käytössä kouluttajan roolina on lähinnä olla ohjaamassa työskentelyä ja aikatauluttaa sitä sekä lopussa ohjata esille tulleiden ideoiden läpikäyntiä ja mahdollista jatkotyöstämistä.

Tavoite

Aivoriihi on perinteinen ideointimenetelmä, jonka tavoitteena on tuottaa mahdollisimman paljon erilaisia ideoita ja näkökulmia, joista soveltuvimpia voidaan jalostaa eteenpäin. On tärkeää että kenenkään ideoita ei ideointivaiheessa aseteta arvioinnin kohteeksi, jotta erilaiset ideat mahdollisimman varauksetta tuodaan esille.

Eteneminen

Ensin määritetään ongelma tai aihe, johon ideoita, ratkaisuja tai kokemuksia haetaan. Aihe on hyvä laittaa näkyville, esimerkiksi fläpille. Seuraavaksi tuotetaan vapaasti mahdollisimman paljon ideoita ja näkökulmia yksin tai ryhmissä. Ryhmässä ideoita voidaan tuoda esille joko koko ryhmän kuullen tai pienryhmissä, joiden koko on 4-8 osallistujaa. Sopiva aika ideoinnille on yleensä 10-20 minuuttia. Esille nousseet ideat tai näkökulmat voidaan kirjata ylös fläpille tai esimerkiksi liimalapuille, jotka laitetaan muiden nähtäväksi koulutustilaan. Kuuntelemalla toisten ajatuksia, voidaan oppia uutta ja laajentaa omia näkökulmia. Tarvittaessa ideointivaiheen jälkeen vielä arvioidaan, kehitellään ja ryhmitellään tuotettuja ideoita tai näkökulmia etsien toimivia ratkaisuja. Monesti kuitenkin pelkkä ideointivaihe ja ideoiden esille tuonti riittävät. Aivoriihen luovia ideoita parantava teho on kyseenalaistettu. Tehoa parantaa se, jos menetelmään liittyy yksin ideointia.

Muunnelmia

Ks. Oppimiskahvila ja ideointi- ja ratkaisuryhmät

Kirjallisuutta

Kupias, P. (2011). Kouluttajana kehittyminen (3. painos). Helsinki: Gaudeamus.
Pennington, D.C. (2002). Pienryhmän sosiaalipsykologia. Helsinki: Gaudeamus.

KIRJOITA HAKUSANA TÄHÄN JA PAINA ENTERIÄ