Mentoroinnin tuki

Tuemme asiakkaitamme suunnittelemaan ja rakentamaan organisaatiolleen sopivia mentorointimalleja. Autamme tarkoituksenmukaisten mentorointimateriaalien laadinnassa ja valmennamme mentoreita ja aktoreita mentoroinnin onnistumisen ja vaikuttavuuden takaamiseksi.

Mentorointia voidaan toteuttaa erilaisissa työyhteisöissä tehokkaasti ja joustavasti. Perinteisessä mentoroinnissa kokeneempi henkilö (mentori) ohjaa kokemattomampaa (aktori). Mentorointi taipuu kuitenkin joustavuutensa vuoksi vertaismentoroinniksi tai vaikka käänteismentoroinniksi, jolloin ammatillisesti kokemattomampi ohjaa kokeneempaa. Kokemuksemme mukaan mentorointi onnistuu parhaiten, kun 1) suunnittelussa otetaan huomioon organisaation tarpeet ja tavoitteet ja 2) mentoreiden ja aktoreiden oppimista tuetaan mentorointiprosessin aikana.

Olemme olleet rakentamassa useita kymmeniä erilaisia mentorointiohjelmia ja valmentaneet niissä yli tuhat mentoria ja aktoria. Päivi Kupias on kirjoittanut yhteistyössä Matti Salon kanssa kirjan Mentorointi 4.0 sekä Helsingin yliopiston julkaiseman Mentoroinnin työkirjan yhdessä Minna-Rosa Kanniaisen ja Jaana Nylundin kanssa.

Mentorointiohjelmien rakentaminen ja ohjaus

Ole yhteydessä meihin, jos olet suunnittelemassa mentorointiohjelmaa omaan organisaatioosi. Pohdimme kanssasi, millainen mentorointiohjelma sopisi juuri teille. Autamme tarvittaessa rakentamaan koko ohjelman alusta alkaen. Voimme myös olla mukana mentorointiprosessin yksittäisessä vaiheessa: ohjelman rakentamisessa, parien valinnassa, mentoreiden ja aktoreiden valmentamisessa tai ohjelman arvioinnissa.

Jatkuvan mentoroinnin tuki

Monet organisaatiot panostavat vuosittain alkavien mentorointiohjelmien lisäksi ns. non-stop mentorointiin, jolloin mentorointipari tai -ryhmä aloittaa prosessin silloin, kun se on heille ajankohtaista. Mentorointiprosessien onnistumista voidaan tukea esimerkiksi intraan rakennettavien mentorointipolkujen avulla. Autamme näiden polkujen rakentamisessa ja tuotamme niihin erilaista mentorointimateriaalia, kuten videoita. Katso näyte Teveren tuottamista videoista aktorille, mentorille sekä esihenkilöille.

Asiakaskertomuksia

Case 1

Mentorointiohjelmien suunnittelun tuki

Asiakasyrityksessä oli paljon mentorointiin liittyvää osaamista, ja siellä haluttiin toteuttaa mentorointiohjelma omin voimin. Henkilöstönkehittäjät halusivat kuitenkin tukea ohjelman käynnistämiseen ja osallistujien valintaan. Tevereläiset olivat mukana alkuvaiheen suunnittelussa, mutta yrityksen henkilöstöammattilaiset ohjasivat itse työskentelyä mentorointiohjelman aikana.

Case 2

Mentorointioppaan tekeminen

Asiakkaalla oli menossa useita erilaisia mentorointiohjelmia. Niiden kaikkien tueksi toivottiin mentorointiopasta, joka palvelisi mentoreita ja aktoreita ohjelmien aikana. Oppaasta toivottiin olevan hyötyä myös niille mentoreille ja aktoreille, jotka eivät osallistuneet mentorointiohjelmiin vaan toimivat spontaaneissa mentorointisuhteissa.

Organisaation sisällä oli paljon mentorointiosaamista, ja varsinaisen oppaan kokoamisen tekivätkin organisaation ammattilaiset. Teveren kanssa järjestettiin neljä työpajaa, jossa käytiin läpi siihen mennessä koottua materiaalia ja kehitettiin sitä edelleen. Tevereläisten tehtävänä oli auttaa oppaan jäsentelyssä sekä tuoda mukaan opasta rikastavia näkökulmia ja konkreettisia mentorinnin työkaluja.

Case 3

Mentoroinnista kehittämisväline

Yhdessä henkilöstön kehittäjien kanssa suunnittelimme yritykselle räätälöidyn mentorointiohjelman. Annoimme taustatukea erityisesti osallistujavalintohin ja ohjelmasta informointiin.

Mentorointiprosessi kesti vuoden, ja kaikille yhteisiä valmennuksia oli kolme, alussa, puolivälissä ja lopussa. Näissä vuorovaikutteisissa tilaisuuksissa nostimme esiin mentoroinnin eri vaiheissa esiintyviä keskeisiä teemoja ja ohjelmaan osallistuvat saivat mahdollisuuden vaihtaa hyviä ja toimivia ideoita keskenään. Mentorit ja aktorit kokoontuivat myös omissa ryhmissään runsas kuukausi aloitustapaamisen jälkeen. Ryhmissä käsiteltiin osallistujien esille nostamia teemoja ja kysymyksiä. Näiden lisäksi mentoreiden kanssa käytiin läpi erilaisia mentoroinnin työkaluja ja aktoreiden kanssa sitä, miten jokainen voi ottaa mahdollisimman suuren ilon ja hyödyn irti mentoroinnista.

Tällaisia mentorointiohjelmia olemme olleet kehittämässä kymmenissä eri organisaatioissa. Niistä saatu palaute on ollut poikkeuksetta erinomaista. Palautteiden mukaan mentorointiohjelmat ovat olleet erittäin hyödyllisiä, innostavia ja tehokkaita tapoja kehittää omaa ja koko yrityksen osaamista.

KIRJOITA HAKUSANA TÄHÄN JA PAINA ENTERIÄ