Coaching ja työnohjaus

Coaching ja työnohjaus ovat molemmat ohjausmuotoja, joissa tuetaan ohjattavien toimijuutta auttamalla heitä kehittämään ja tukemaan itse itseään. Ne voidaan toteuttaa yksilöohjauksena, vertaisryhmäohjauksena tai työyhteisö-/tiimiohjauksena. Tevereläisten erityisosaamista on ohjaustyötä tekevien (coachien, työnohjaajien, fasilitaattoreiden ja mentoreiden) työnohjaus ja coaching.

Olemme ICF-sertifioituja coacheja (PCC) ja koulutettuja työnohjaajia. Toimimme myös coachien ja työnohjaajien kouluttajina. Noudatamme toiminnassamme alan eettisiä sääntöjä (ICF FinlandSuomen työnohjaajat ry). Lue lisää coachingista ja työnohjauksesta Päivi Kupiaksen kirjoittamasta julkaisusta Toimijuus työssä. Tukena työnohjaus, coaching, mentorointi ja fasilitointi.

Coaching

Coaching on kumppanuutta ajattelua herättävässä ja luovassa prosessissa, joka inspiroi asiakasta henkilökohtaisen ja ammatillisen potentiaalinsa täysipainoiseen hyödyntämiseen (ICF Finland). Se on kehittämismenetelmä, jonka avulla valmentaja, coach, tukee valmennettavaa asettamaan omia tavoitteitaan sekä sovittamaan niitä yhteen oman työorganisaationsa tavoitteiden kanssa.

Coach auttaa valmennettavaa tunnistamaan omia voimavarojaan ja hyödyntämään niitä tavoitteidensa saavuttamisessa. Coaching-prosessit ovat tavallisesti työnohjausprosesseja lyhyempiä (3-8 kertaa) ja tavoitteiltaan selkeämmin rajattuja. Niihin sisältyy usein ohjattua välityöskentelyä.

Työnohjaus

Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työhön liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tarkastelua ja jäsentämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjauksen tavoitteena on vapauttaa voimia, luovuutta ja ajattelua työhön ja sen rajojen tunnistamiseen (Suomen työnohjaajat ry).

Työnohjauksessa on mahdollisuus pysähtyä tutkimaan omaa työtä ja työssä toimimista. Työnohjauksen tavoitteet ovat tavallisesti laajempia ja väljempiä kuin coachingissa. Ohjausprosessit ovat useimmiten vähintään vuoden pituisia.

Työnohjauksen tavoitteita voivat olla esimerkiksi

  • ohjattavien ammatillinen kasvu,
  • työssä jaksaminen,
  • työhön liittyvien ongelmien käsittely,
  • oman työroolin selkiyttäminen,
  • oman tai organisaation perustehtävän kirkastaminen tai
  • yhteisen tavoitteen löytäminen.

Työnohjaajina toimimisen lisäksi olemme mukana työnohjaajakoulutuksissa kouluttajina ja koulutustyönohjaajina.

Asiakaskertomuksia

Case 1

Esihenkilöiden vertaisryhmäohjaus toi uusia näkökulmia

Vertaisryhmäohjaus sopii esihenkilöille. Ison yrityksen esihenkilöryhmä kokoontui kuusi kertaa 2,5 h kerrallaan puolen vuoden ajan. Osallistujat tunsivat toisiaan vain pintapuolisesti. Ohjauksessa käsiteltiin esihenkilötyön haasteita. Kukin esihenkilö toi vuorollaan näitä haasteitaan yhteiseen tarkasteluun.

Vertaisryhmäohjauksen osallistuja: ”Keskustelut olivat monipuolisia ja vetäjä pitää tilanteet hyvin näpeissään! Porukka oli ihan erilaisista ympyröistä. Tämä toi keskusteluihin erilaisia näkökulmia, mutta toisaalta samankaltainen työnkuva voisi antaa enemmän apua samojen ongelmien ratkaisemisessa. Ulkopuolinen vetäjä on tärkeä, hänellä on näkemystä muistakin organisaatioista.”

Case 2

Coaching apuna oman työn hallinnassa

Suuressa organisaatiossa oli menossa monenlaisia muutoksia. Työntekijöiden ja esihenkilöidenkin oli joskus vaikea pysyä muutoksissa mukana. Monet alkoivat tuntea riittämättömyyttä ja voimattomuutta työssään. Organisaatiossa tarjottiin halukkaalle mahdollisuutta osallistua vertaisryhmäcoachingiin. Coachingissa pysähdyttiin tarkastelemaan oman työn vaatimuksia, työn suunnittelua ja priorisointia, omaa työskentelytapaa sekä työn rajaamista.

Ryhmät muodostuivat hyvin erilaisista osallistujista. Mukana oli niin esihenkilöitä, asiantuntijoita kuin avustavissa tehtävissä toimivia. Heitä yhdisti tarve jäsentää oman työnsä vaatimuksia ja peilata niitä omaan suhtautumis- ja työskentelytapaan. Tavoitteena oli saada edellä mainitut tasapainoon keskenään.

Ryhmissä oli 5-8 osallistujaa ja ne kokoontuivat 8-10 kertaa. Jokainen osallistuja valitsi oman henkilökohtaisen tavoitteensa, jota kohti hän eteni coachingin tukemana. Tapaamisten kesto oli kaksi tuntia ja tapaamisten välillä tehtiin tavoitteita tukevia tehtäviä.

KIRJOITA HAKUSANA TÄHÄN JA PAINA ENTERIÄ