Coaching ja työnohjaus

Coaching ja työnohjaus ovat molemmat ohjausmuotoja, joissa tuetaan ohjattavien toimijuutta auttamalla heitä kehittämään ja tukemaan itse itseään. Ne voidaan toteuttaa yksilöohjauksena, vertaisryhmäohjauksena (samaa tai samanlaista työtä tekevät kokoontuvat yhteiseen ohjaukseen) tai tiimiohjauksena.

Olemme ICF-sertifioituja coacheja (PCC) ja koulutettuja työnohjaajia. Toimimme myös coachien ja työnohjaajien kouluttajina. Noudatamme toiminnassamme alan eettisiä sääntöjä (www.icffinland.fi, www.suomentyonohjaajat.fi). Lue lisää coachingista ja työnohjauksesta Päivi Kupiaksen kirjoittamasta julkaisusta Toimijuus työssä. Tukena työnohjaus, coaching, mentorointi ja fasilitointi.

Coaching

Coaching on ohjausmuoto ja kehittämismenetelmä, jonka avulla valmentaja, coach, tukee valmennettavaa asettamaan omia tavoitteitaan sekä sovittamaan niitä yhteen oman työorganisaationsa tavoitteiden kanssa.

Coach auttaa valmennettavaa tunnistamaan omia voimavarojaan ja hyödyntämään niitä tavoitteidensa saavuttamisessa.

Coacheina toimimisen lisäksi myös koulutamme coacheja. Kiinnostaako coachiksi kouluttautuminen? Lue lisää!

Esimiehen kommentti yksilöcoachingista:
Olen saanut lisää varmuutta ja uskoa itseeni ja ajatuksiini.

Osallistujan kommentti vertaisryhmäcoachingista:
Parasta oli omien työtapojen tiedostaminen, vertaistuki, kannustus ja ideoiden sekä käytäntöjen jakaminen!

Työnohjaus

Työnohjauksessa on mahdollisuus pysähtyä tutkimaan omaa työtä ja työssä toimimista. Työnohjauksen tavoitteita voivat olla esimerkiksi

  • ohjattavien ammatillinen kasvu,
  • työssä jaksaminen,
  • työhön liittyvien ongelmien käsittely,
  • oman työroolin selkiyttäminen,
  • oman tai organisaation perustehtävän kirkastaminen tai
  • yhteisen tavoitteen löytäminen.

Työyhteisön jäsenen kommentti työyhteisötyönohjauksesta: On hyvä, että kiireisen arjen keskellä on aika ja paikka työkavereiden kanssa yhdessä pysähtyä miettimään, mitä olemme tekemässä ja miten voisimme tehdä sen niin, että työt sujuvat hyvässä yhteisymmärryksessä.

Työnohjaajina toimimisen lisäksi järjestämme yhteistyökumppaneidemme kanssa työnohjaajakoulutuksia, joissa voit pätevöityä työnohjaajaksi.

  • Pääsin eteenpäin itseni johtamisessa, sain uusia keinoja pysyä työkykyisenä paisuvien työtehtävien viidakossa.
  • Kyllä, tätä coachingia voin suositella kenelle tahansa. Ei tarvitse olla vaikea tilanne töissä eikä tarvitse olla esimiestehtävissä.
  • Olen erittäin tyytyväinen vetäjään hänen asiallisesta, mutta läheisestä työotteestaan, mikä loi tapaamisiin mukavan ilmapiirin.
  • Coachi oli hyvä, sopivalla tavalla ohjaili keskusteluamme ja tehtävänien tekoa, mutta antoi meidän muodostaa ryhmästä näköisemme.

Asiakaskertomuksia

Case 1

Esimiesten vertaisryhmäohjaus toi uusia näkökulmia

Vertaisryhmäohjaus sopii esimiehille. Ison yrityksen esimiesryhmä kokoontui kuusi kertaa 2,5 h kerrallaan puolen vuoden ajan. Osallistujat tunsivat toisiaan vain pintapuolisesti. Ohjauksessa käsiteltiin esimiestyön haasteita. Kukin esimies toi vuorollaan näitä haasteitaan yhteiseen tarkasteluun.

Osallistuja kuvasi sitä seuraavasti: ”Keskustelut olivat monipuolisia ja vetäjä pitää tilanteet hyvin näpeissään! Porukka oli ihan erilaisista ympyröistä. Tämä toi keskusteluihin erilaisia näkökulmia, mutta toisaalta samankaltainen työnkuva voisi antaa enemmän apua samojen ongelmien ratkaisemisessa. Ulkopuolinen vetäjä on tärkeä, hänellä on näkemystä muistakin organisaatioista.”

Case 2

Coaching apuna oman työn hallinnassa

Suuressa organisaatiossa oli menossa monenlaisia muutoksia. Työntekijöiden ja esimiestenkin oli joskus vaikea pysyä muutoksissa mukana. Monet alkoivat tuntea riittämättömyyttä ja voimattomuutta työssään. Organisaatiossa tarjottiin halukkaalle mahdollisuutta osallistua vertaisryhmäcoachingiin. Coachingissa pysähdyttiin tarkastelemaan oman työn vaatimuksia, työn suunnittelua ja priorisointia, omaa työskentelytapaa sekä työn rajaamista.

Ryhmät muodostuivat hyvin erilaisista osallistujista. Mukana oli niin esimiehiä, asiantuntijoita kuin avustavissa tehtävissä toimivia. Heitä yhdisti tarve jäsentää oman työnsä vaatimuksia ja peilata niitä omaan suhtautumis- ja työskentelytapaan. Tavoitteena oli saada edellä mainitut tasapainoon keskenään.

Ryhmissä oli 5-8 osallistujaa ja ne kokoontuivat 8-10 kertaa. Jokainen osallistuja valitsi oman henkilökohtaisen tavoitteensa, jota kohti hän eteni coachingin tukemana. Tapaamisten kesto oli kaksi tuntia ja tapaamisten välillä tehtiin tavoitteita tukevia tehtäviä.

KIRJOITA HAKUSANA TÄHÄN JA PAINA ENTERIÄ