Koulutukset ja valmennukset

Toteuttamamme koulutus- ja valmennusohjelmat keskittyvät työyhteisöjen, esimiesten sekä kaikkien sellaisten henkilöiden osaamisen kehittämiseen, joiden tehtävänä on muiden oppimisen edistäminen ja kehittymisen tukeminen. Tällaisia henkilöitä ovat mm. kouluttajat, perehdyttäjät, mentorit, ryhmänohjaajat, coachit ja työnohjaajat.

Johtamis- ja esimiestaitojaan ovat kehittäneet ohjauksessamme sekä ylin johto, keskijohto että lähiesimiehet. Asiantuntijoina toimivista henkilöistä kouluttajan, perehdyttäjän ja ohjaajan taitojaan ovat vahvistaneet mm. puutarhatyöntekijät, lääkärit, myyjät, kuljetusinsinöörit, veneenrakentajat, syyttäjät, opettajat, kaivostyöntekijät, professorit, maatalousneuvojat, pankki- ja vakuutusalan toimihenkilöt, siivoojat ja henkilöstöammattilaiset.

Määrittelemme tilaaja-asiakkaidemme kanssa aina yhdessä ohjelmien tavoitteet ja sisällöt. Kartoitamme kehittämistilaisuuksiin osallistuvien tietoja tavallisesti ennakkokysymyksillä, jotta valmennuksen sisältö vastaa osallistujien tarpeita. Käytämme vuorovaikutteisia, osallistavia ja aktivoivia työskentelymenetelmiä. Näin valmennusten toteutusta voidaan säädellä osallistujien tarpeiden mukaan vielä itse koulutustilanteessa.

Suunnittelemme valmennukset tavallisesti 6-24 osallistujalle. Joskus ryhmä voi olla alle 6 henkilöä. Silloin kyseessä on jokaisen osallistujan yksilöllinen valmennus, joka tehdään pienessä ryhmässä. Työyhteisöjen kehittämispäivissä henkilömäärä voi puolestaan olla suurempikin, riippuen työyhteisön koosta. Olemme ohjanneet myös useita 50–100 hengen tilaisuuksia.

 • Nyt ymmärrän paremmin, että kaikki eivät olekaan samanlaisia kuin minä!
 • Palaverimme ovat tosiaan tehostuneet ja parantuneet ilmapiiriltään.
 • Kiitos – onnistunut aamupäivä, ryhmätyöt onnistuneita ja eväitä myös omaan työhön/itsetutkiskeluun.
 • Aktivoivaa ja käytännön ratkaisujen hakeminen koko ajan tavoitteena. Hyvä tehtävä motivaatiosta.
 • Hienoa! Harvoin kouluttaja saa ihmiset keskustelemaan näin paljon.

Koulutukset ja valmennukset esimiehille

Muutoksen ja kehittymisen johtamisessa on kysymys organisaatiossa toimivien ihmisten oppimisesta ja osaamisen kehittämisestä. Tarvitaan sekä vuorovaikutustaitoja että kykyä luoda toimivia rakenteita. Jokainen esimies tarvitsee ohjaus- ja kehittämistaitoja.

Esimerkkejä järjestetyistä esimiesvalmennuksista:

 • Johtoryhmän kehittämispäivä
 • Uuden esimiehen työkalupakki
 • Esimies kehittäjänä ja ohjaajana
 • Kehittymistä ohjaava palaute
 • Esimiestyön juridiikka
 • Esimiehen oikeudet ja velvollisuudet

Perehdyttäjäkoulutukset

Hyvä perehdyttäminen tuo etuja niin uudelle työntekijälle kuin vastaanottavalle työyhteisölle ja koko organisaatiolle. Sujuva ja vaikuttava perehdyttäminen pitää sisällään tarkoituksenmukaisen organisoinnin, hyvän suunnittelun ja tulokkaan oppimista edistävän toteutuksen.

Esimerkkejä perehdyttäjäkoulutuksista:

 • Perehdyttäjänä, työnopastajana ja tutorina toimiminen
 • Perehdyttäjä sisäisenä kehittäjänä
 • Esimies perehdyttäjänä
 • Perehdyttämisen organisointi ja suunnittelu –valmennus

Kouluttajavalmennukset

Hyvä koulutus on tehokasta ja vaikuttavaa. Hyvä kouluttaja osaa suunnitella ja toteuttaa koulutuksia ja valmennuksia, joka saavat aikaan sekä oivalluksia osallistujien ajattelussa että vaikutuksia itse käytännön työssä.

Esimerkkejä kouluttajavalmennuksista:

 • Asiantuntija kouluttajana
 • Kouluttajataitojen kehittäminen
 • Aktivoivat ja osallistavat menetelmät
 • Kouluttaja fasilitaattorina ja ryhmänohjaajana
 • Kouluttajana virtuaaliympäristössä

Henkilökohtaiset valmennukset

Ryhmäkoulutusten lisäksi teemme henkilökohtaisia kouluttajavalmennuksia. Tällöin valmennamme yksittäistä kouluttajaa yksilöllisesti kehittymään kouluttajana. Olemme myös tukeneet organisaatioiden sisäisiä kouluttajia ja kehittäjiä viemään läpi muutoshankkeisiin liittyviä valmennuksia.

Mentoreiden ja aktoreiden valmennus

Mentorointia voidaan toteuttaa erilaisissa työyhteisöissä tehokkaasti ja joustavasti. Perinteisessä mentoroinnissa kokeneempi henkilö (mentori) ohjaa kokemattomampaa (aktori). Mentorointi taipuu kuitenkin joustavuutensa vuoksi vertaismentoroinniksi tai vaikka käänteismentoroinniksi, jolloin ammatillisesti kokemattomampi ohjaa kokeneempaa. Kokemuksemme mukaan mentorointi onnistuu parhaiten, kun 1) suunnittelussa otetaan huomioon organisaation tarpeet ja tavoitteet ja 2) mentoreiden ja aktoreiden oppimista tuetaan mentorointiprosessin aikana.

Esimerkkejä mentorointia tukevista valmennuksistamme:

 • Mentoreiden ja aktoreiden valmennus mentorointiohjelman aikana (kts. esimerkki asiakkaat-välilehden alta)
 • Mentorointitaitojen kehittäminen

Coaching- ja työnohjaajakoulutukset

Suunnittelemamme koulutukset toteutetaan tavallisesti yhden organisaation sisällä ns. tilauskoulutuksena. Järjestämme kuitenkin pitkäkestoisia coaching- ja työnohjaajakoulutuksia yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa. Näihin koulutuksiin voi hakea kuka tahansa hakukriteerit täyttävä.

Suomessa laatuaan ensimmäinen coaching-koulutus eli Personal ja Supervisor -koulutus alkaa 31.10.2019. Tämä coaching-koulutus on suunnattu koulutetuille työnohjaajille. Koulutus antaa pätevyyden toimia sekä coachina että coachien työnohjaajana. Huomioimme koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa osallistujien aikaisemman ohjausosaamisen. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan!

Seuraava Siria Oy:n kanssa toteutettava ½ vuotta kestävä Certified Executive ja Team coaching -koulutus alkaa 16.1.2020. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan!

Asiakaskertomuksia

Case 1

Kuinka aktivoida osallistujia verkkokoulutuksessa?

Suuressa kansainvälisessä organisaatiossa oli siirrytty yhä enemmän kouluttamaan videoneuvottelun välityksellä. Videoneuvottelukouluttajina toimiville järjestettiin koulutusta aktivoivasta työskentelytavasta videoneuvottelun välityksellä. Osallistujat osallistuivat koulutukseen useammasta eri pisteestä ja koulutus toimi itsessään esimerkkinä aktivoivasta koulutuksesta. Koulutuksessa käytiin läpi virtuaalisuuden mukanaan tuomia erityispiirteitä sekä erilaisia tapoja aktivoida osallistujia ja edistää yksilöiden ja ryhmän oppimista virtuaaliympäristössä. Päivän aikana osallistujat kävivät ryhmäkeskusteluja pisteittäin ja pisteiden välillä. He tekivät aktivoivia yksilötehtäviä sekä esittelivät oman ryhmätehtävänsä tuotoksia muille osallistujille kokeillen erilaisia havainnollistamismenetelmiä.

Case 2

Esimiehen oikeudet ja velvollisuudet

Keskisuuressa asiantuntijayrityksessä on jo useita vuosia kirkastettu esimiehen roolia valmennuskokonaisuudella, joka käsittää neljä erillistä päivää. Tevere toteuttaa näistä päivistä esimiehen rooliin ja esimiestyön juridiikkaan keskittyvän päivän. Päivän aikana käydään vilkasta keskustelua mm. esimiehen direktio-oikeudesta, puuttumisesta, palautteesta ja käytännön tilanteista. Työlainsäädäntö tuodaan esille konkreettisten tapausten kautta.

Case 3

Mentoroinnista kehittämisväline

Yhdessä henkilöstön kehittäjien kanssa suunnittelimme yritykselle räätälöidyn mentorointiohjelman. Annoimme taustatukea erityisesti osallistujavalintohin ja ohjelmasta informointiin.

Mentorointiprosessi kesti vuoden ja kaikille yhteisiä valmennuksia oli kolme, alussa, puolivälissä ja lopussa. Näissä vuorovaikutteisissa tilaisuuksissa nostimme esiin mentoroinnin eri vaiheissa esiintyviä keskeisiä teemoja ja ohjelmaan osallistuvat saivat mahdollisuuden vaihtaa hyviä ja toimivia ideoita keskenään. Mentorit ja aktorit kokoontuivat myös omissa ryhmissään runsas kuukausi aloitustapaamisen jälkeen. Ryhmissä käsiteltiin osallistujien esille nostamia teemoja ja kysymyksiä. Näiden lisäksi mentoreiden kanssa käytiin läpi erilaisia mentoroinnin työkaluja ja aktoreiden kanssa sitä, miten jokainen voi ottaa mahdollisimman suuren ilon ja hyödyn irti mentoroinnista.

Tällaisia mentorointiohjelmia olemme olleet kehittämässä kymmenissä eri organisaatioissa. Niistä saatu palaute on ollut poikkeuksetta erinomaista. Palautteiden mukaan mentorointiohjelmat ovat olleet erittäin hyödyllisiä, innostavia ja tehokkaita tapoja kehittää omaa ja koko yrityksen osaamista.

Case 4

Hyvin suunniteltu on puoliksi koulutettu

Kansainvälisen yrityksen Suomen tytäryhtiö oli saanut tehtäväkseen sisäisen henkilöstökoulutuksen avulla vahvistaa yrityksen työturvallisuutta. Asiantuntijoiden ydinryhmän piti suunnitella vaikuttava koulutuskokonaisuus ja laatia tarkoituksenmukainen koulutusmateriaali. Asiantuntijoiden asiaosaaminen oli hyvä, mutta heitä askarrutti koulutusten suunnittelu sekä erityisesti materiaalien valmistaminen. Suunnittelimme tämän asiakkaan kanssa yhdessä valmennuskokonaisuuden, johon kuuluivat ennakkotehtävä, yksi kahden ja yksi yhden päivän koulutusjakso sekä koulutusjaksojen välissä tehtävät koulutussuunnitelmat sekä materiaalin valmistaminen.

Ennakkotehtävä auttoi motivoitumaan ja orientoitumaan tulevaan koulutukseen. Koulutuspäivät auttoivat ymmärtämään koulutuksen suunnittelun, kouluttajana toimimisen sekä materiaali valmistamisen kokonaisuutta. Välityöskentely tuki konkreettisesti oman koulutuksen suunnittelua ja koulutusmateriaalin laatimista. Prosessi sai erityiskiitosta siitä, että sen jälkeen osallistujilla oli kokonaiskuva tulevasta koulutuksesta, oma osuus selkeytyneenä sekä koulutusmateriaali tehtynä.

KIRJOITA HAKUSANA TÄHÄN JA PAINA ENTERIÄ