Akvaarioryhmä

Perusidea

Osa ryhmästä keskustelee annetusta aiheesta ja osa kuuntelee vuorollaan. Menetelmän avulla asioita voidaan käsitellä yleisesti ja myös kriittisesti.

Tavoite

Menetelmän tavoitteena on luoda ryhmälle yhteinen merkitys käsitellystä aiheesta. Akvaarioryhmää voidaan myös käyttää koulutuskokonaisuuden arviointikeskustelumenetelmänä.

Eteneminen

Osallistujat jaetaan pieniin 3-6 hengen ryhmiin, kuitenkin niin ettei ryhmiä muodostu neljää enempää. Yksi ryhmistä aloittaa keskustelun valitusta aiheesta ja muut kuuntelevat keskeyttämättä. Ensimmäinen ryhmä keskustelee aiheesta määrätyn ajan, jonka jälkeen toinen ryhmä jatkaa siitä, mihin edellinen ryhmä jäi. Näin jatketaan kunnes kaikki ryhmät ovat saaneet puheenvuoron. Kun kaikki ryhmät ovat päässeet keskustelemaan, tehdään yhteinen yhteenveto keskustelusta.

Huomioita

Akvaarioryhmän käyttö sellaisenaan ei toimi kovin suuressa ryhmässä. Menetelmä voidaan toteuttaa myös suuressa ryhmässä siten, että osallistujista osa toimii täysin ulkopuolisina tarkkailijoina keskustelun aikana ja osallistuu esimerkiksi lopussa yhteenvedon tekemiseen. Tarkkailijat voivat myös tuoda esille havaintojaan keskustelun vaiheista ja kulusta. Haastavasta aihepiiristä keskusteleminen, etenkin jos osallistujilla on aiheesta vain vähän tietoa, voi myös osoittautua vaikeaksi.

Muunnelmia

Ks. reflektiivinen ryhmä

Kirjallisuutta

Kupias, P. (2011). Kouluttajana kehittyminen (3. painos). Helsinki: Gaudeamus.

KIRJOITA HAKUSANA TÄHÄN JA PAINA ENTERIÄ