Alkukoe tai -testi

Perusidea

Oppijat testaavat omaa osaamistaan, jonka avulla he pystyvät havaitsemaan vahvuutensa ja kehittämiskohteensa koulutuksen alussa.

Tavoite

Menetelmän tavoitteena on virittää ja aktivoida osallistujia, eli se toimii orientaatiopohjana koulutukselle. Sen avulla kouluttaja pystyy myös kartoittamaan osallistujien osaamista.

Eteneminen

Testiä tai koetta laatiessa on hyvä huomioida, että testin/kokeen tulee
• käsitellä olennaisia asioita koulutuksen ja osaamisen kannalta sekä
• olla mahdollisimman yksiselitteinen.

Laadittua testiä tai koetta on myös hyvä kokeilla ennen kuin se otetaan käyttöön.
Parhaiten menetelmä toimii silloin, kun koulutukseen osallistujilla ei ole käsitystä omasta osaamisesta tai kun käsitys on virheellinen. Testin tai kokeen pohjalta voidaan käydä keskustelua siitä, mitä koulutukselta toivotaan. Koulutuksen jälkeen samaa testiä tai koetta voidaan käyttää oppimisen ja osaamisen arvioimiseen.

Huomioita

Alkukoe tai -testi voi nostaa kynnystä osallistua koulutukseen, varsinkin jos osallistuminen koulutukseen edellyttää kokeen tai testin läpäisyä ja jos koe tai testi vaatii suurta ennakkovalmistautumista. Itsearvioinnin välineenä käytettynä omien oppimistarpeiden määrittämiseksi koulutuksen alussa, se ei kuitenkaan tuota suurta työmäärää osallistujille heti alkuun ja voi jopa kasvattaa motivaatiota koulutusta kohtaan.

Muunnelmia

Ks. ennakkokysymykset ja orientoivat tehtävät

Kirjallisuutta

Kupias, P. (2011). Kouluttajana kehittyminen (3. painos). Helsinki: Gaudeamus.

KIRJOITA HAKUSANA TÄHÄN JA PAINA ENTERIÄ