Case- tai tapausopetus

Perusidea

Valitaan tarkasteltavaksi todellinen tai sitä muistuttava tapaus. Tehtävänä voi olla esitetyn tapauksen analysointia tai yksinkertaistamista olennaisiin seikkoihin. Epäselvää tapausta voidaan pyrkiä selkeyttämään hahmottamalla kriittisiin kohtiin kohdistuvia kysymyksiä tai askeleittain etenevän tapauksen vaiheita voidaan pyrkiä ennustamaan. Tapauksen avulla voidaan myös harjoitella erilaisia taitoja, esimerkiksi päätöksentekoa ja sen perustelua tai keskeneräisen tapauksen loppuun saattamista.

Tavoite

Tapausopetuksen ensisijaisena tavoitteena on antaa osallistujille mahdollisuus soveltaa käytettävässä tapauksessa omaa osaamistaan ja kokemuksiaan todellisuutta muistuttavassa tilanteessa.

Eteneminen

Alussa valmistellaan teema ja ongelma. Tapaus voi olla esimerkiksi kouluttajan aikaisemmasta kokemuksesta poimittu, tai se voi olla oppijoiden esille ottama tilanne. Todellisia tapauksia voi myös poimia uutisista tai vaikkapa keskustelupalstalta verkosta. Tavallisimmillaan tämä teemasta ja ongelmasta muodostuva tapaus (case) esitetään kirjallisessa muodossa esimerkkinä tai tarinana. Valittuun tapaukseen kootaan opittavan teeman keskeiset tekijät. Tämä vaihe saattaa olla aikaa vievää. Osallistujilta spontaanisti saadut tapaukset toimivat sen sijaan ilman suuria valmisteluja.

Osallistujat on hyvä jakaa pieniin ryhmiin työskentelemään tapauksen parissa. Ryhmässä tapausta käsitellään asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Kouluttaja voi syventää tapauksen käsittelyä esittämällä syventäviä kysymyksiä ja tuomalla esille huomioita ja toisenlaisia näkökulmia työskentelyn aikana. Lopuksi jokainen ryhmä voi tuoda esille ratkaisunsa tai menettelytapansa ja eri ryhmien näkökulmista ja huomioista on mahdollisuus vielä saada uusia oivalluksia.

Huomioita

Kaikkien aiheiden käsittelyyn ja tavoitteiden saavuttamiseen tapausopetus ei ole paras vaihtoehto. Tapausopetus sopii hyvin monia eri näkökulmia tuottaviin aiheisiin, joihin ei löydy yhtä ratkaisua. Kovin yksioikoisen aiheen käsittelyyn se ei ole paras menetelmä.

Muunnelmia

Ks. Roolipeli ja Simuloinnit

Kirjallisuutta

Favorin-Häkkilä, M. (2010). Lakitiedon opettamisessa käytettäviä menetelmiä. Osoitteessa: http://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/12831/Favorin-Hakkila.Mari.pdf?sequence=1
Kupias, P. (2011). Kouluttajana kehittyminen (3. painos). Helsinki: Gaudeamus.

KIRJOITA HAKUSANA TÄHÄN JA PAINA ENTERIÄ