Ennakkokysymykset

Perusidea

Osallistujia pyydetään vastaamaan muutamaan koulutettavaan aiheeseen liittyvään kysymykseen ennen koulutuksen alkua.

Tavoite

Ennakkokysymyksillä kouluttaja kartoittaa osallistujien ajatuksia ja käsityksiä koulutettavaan aiheeseen liittyen. Esille tulleiden asioiden pohjalta kouluttaja voi suunnata koulutusta vastaamaan osallistujien tarpeita. Kysymysten avulla osallistujat myös virittäytyvät tulevan koulutuksen teemoihin, ja ne voivat herättää motivaatiota ja mielenkiintoa koulutusta kohtaan.

Eteneminen

Ennakkokysymykset on hyvä lähettää osallistujille muutama viikko ennen lähiopiskelujaksoa ja vastaamisaikaa on hyvä antaa 1-2 viikkoa. Näin osallistujilla on tarpeeksi aikaa vastata kysymyksiin ja ne muistetaan vielä lähiopiskelujakson alkaessa. Kysymyksiä laadittaessa tulee huomioida niiden määrä ja kuinka helppoa niihin on vastata, jotta tehtävästä ei tule liian raskas ja aikaa vievä. Liian pitkät ja hankalasti muotoillut ennakkokysymykset voivat nostaa kynnystä osallistua koulutukseen.

Avoimet kysymykset antavat enemmän tietoa kuin suljetut, joihin on mahdollista vastata ainoastaan kyllä tai ei. Hyviä ennen koulutusta aktivoivia kysymyksiä ovat esimerkiksi: ”Mikä on mielestäsi parasta x:ssä? Mitkä ovat mielestäsi suurimmat haasteet x:ssä? Mitä teemoja haluisit koulutuksessa käsiteltävän?” Vastaukset kannattaa aina pyytää lähettämään kouluttajalle ennen koulutuksen alkua, jotta niissä esiintyviä asioita voidaan hyödyntää koulutuksen suuntaamisessa. Vastauksista on myös hyvä tehdä yhteenveto osallistujille. Näin he saavat laajemman kuvan koulutuksen aiheisiin kohdistuvista näkemyksistä ja odotuksista.

Huomioita

Jos ennakkotehtäviä ei ollenkaan ehditä käsitellä ennen koulutusta tai sen aikana, niitä ei kannata teettää. Silloin niiden tarkoitus hämärtyy ja ne saatetaan kokea turhana työn teettämisenä ja epämotivoivina.

Muunnelmia

Ks. alkukoe tai -testi ja orientoivat lukutehtävät.

Kirjallisuutta

Kupias, P. (2011). Kouluttajana kehittyminen (3. painos). Helsinki: Gaudeamus.

KIRJOITA HAKUSANA TÄHÄN JA PAINA ENTERIÄ