Esittäytyminen

Perusidea

Esittäytymisten avulla tutustutaan muihin paikalla olijoihin ja valmistaudutaan koulutukseen sekä ryhmässä toimimiseen.

Tavoite

Esittäytymisen tavoitteena on virittäytyä tulevaan koulutukseen. Tavoitteena on usein myös, että kouluttaja saa tietoa yksittäisistä osallistujista tai ryhmästä. Kouluttaja voi pyytää osallistujia kertomaan koko ryhmälle tai vierustovereilleen esimerkiksi: ”Mistä tulen? Mitkä ovat kokemukseni opeteltavasta teemasta? Mitkä ovat odotukseni koulutusta kohtaan?”

Eteneminen

Esittäytymistapojen kirjo on laaja. Toiset tavat soveltuvat paremmin pieneen ryhmään ja toisia esittäytymismenetelmiä voidaan käyttää hyvinkin suurissa ryhmissä. Seuraavassa on lyhyitä kuvauksia erilaisista esittäytymistavoista.

Esittäytyminen yksitellen: Jokainen kertoo vuorollaan itsestään. Kouluttaja saa helposti tietoa koko ryhmästä ja voi määritellä etukäteen mitä osallistujat tuovat esille itsestään.

Kouluttaja haastattelee jokaista yksitellen: Kouluttaja kysyy satunnaisessa järjestyksessä jokaiselta osallistujalta erikseen kuka hän on, mistä hän tulee ja millaisia odotuksia henkilöllä on koulutusta kohtaan.

Esittäytyminen pareittain: Parit haastattelevat toinen toisiaan ja tiivistävät toisen esittelyn muutamaan minuuttiin esitellessään parinsa koko ryhmälle.

Esittäytyminen pienryhmässä (3-5 henkeä): Osallistujat esittelevät itsensä pienryhmälle ja yksi pienryhmän jäsen tiivistää heidän esittelyn muille osallistujille muutaman minuutin esittelyksi.

Esittäytyminen koko ryhmän kesken (Coctail-kutsut): jokainen kirjoittaa itsestään nimilapulle mitä ryhmäläiset ovat yhdessä sopineet esim. lempikirjan, parhaan ominaisuutensa, lempielokuvansa jne. Tämän jälkeen koulutustilassa vapaasti liikkuen voidaan tutustua toisiin osallistujiin virittämällä keskustelua nimilapuissa lukevista asioista.

Esittäytyminen suuressa ryhmässä (yli 50 henkilöä): Esittäydytään pareittain tai pienessä ryhmässä. Yhteistä esittelyä ei tarvita. Hyötynä on kuitenkin, että jokainen on saanut äänensä auki ja päässyt tutustumaan yhteen tai muutamaan toiseen osallistujaan.

Itse tehtyjen kuvien, korttien, esineiden hyödyntäminen: Osallistujat voivat esimerkiksi piirtää kuvan toinen toisistaan tai itsestään ja kuvat voi jättää koulutustilaan esille tai ryhmä voi piirtää itsestään yhteiskuvan. Kuvien piirtämiseen menee aikaa ja ne soveltuvatkin parhaiten pidempikestoisiin koulutuksiin. Kouluttaja voi myös tuoda kortteja tai esineitä mukanaan ja jokainen osallistuja valitsee näistä sen, joka kuvaa hänen suhtautumistaan tai omia tavoitteitaan opiskeltavaa teemaa kohtaan. Osallistujia voi myös pyytää etukäteen tuomaan mukanaan koulutukseen jonkun esineen, joka kuvaa itseä tai suhtautumista käsiteltävään asiaan.

Bingo: Perinteistä bingoa muistuttavasti luodaan pelialustat ja kysymyksiä, joilla selvitetään erilaisia ominaisuuksia ja taustoja. Näin osallistujat tutustuvat samalla toisiinsa.

Kaksi totuutta yksi valhe: Jokainen osallistuja esittelee itsensä kahdella totuudella ja yhdellä valheella. Muiden tehtävänä on arvata, mikä henkilön esittämistä asioista oli valhe. Suuressa ryhmässä tämän esittäytymistavan voi toteuttaa pienryhmissä esim. pöytäkunnittain.

Esittäytyminen verkkokoulutuksessa: Verkkokoulutuksessa esittäytymiseen löytyy erilaisia tapoja riippuen käytettävän oppimisympäristön ominaisuuksista. Jos kyseessä on reaaliaikainen verkkoluento, voidaan esittäytyä useimmilla edellä mainituilla tavoilla. Joillakin verkko-oppimisalustoilla voidaan luoda oma profiili kuvan kanssa ja kertoa jotain itsestä sen yhteydessä. Pienessä ryhmässä voidaan myös luoda keskusteluaihe ”esittäytyminen”, jossa jokainen lyhyesti muutamalla lauseella kertoo itsestään. Näin muut tulevat tutummaksi, vaikka heitä ei näkisikään.

Huomioita

Silloin kun ryhmän koko on suuri ja koulutus muistuttaa enemmänkin tietoiskua, jonne osallistujat tulevat yksilöinä hakemaan tietoa, voi olla järkevää jättää koulutustilaisuudesta esittäytyminen pois. Sen sijaan voidaan käyttää suoraan esimerkiksi lyhyttä pariporinaa aktivointimenetelmänä, silloin kun tavoitteena on jakaa ajatuksia ryhmän kesken.

Muunnelmia

Esittäytymistavan valinta vaatii kouluttajalta hyvää tilannetajua ja hänen on hyvä perustella miksi valitsee tietyn menetelmän. Kouluttaja voi syventää esittäytymistä kysymällä ryhmältä vielä täydennystä esittäytymisten jälkeen: ”Mitä vielä haluaisitte tietää toinen toisistanne?” tai ”Haluaisitteko vielä tietää jotain lisää Matista?”.

Kirjallisuutta

Kupias, P. (2011). Kouluttajana kehittyminen (3. painos). Helsinki: Gaudeamus.

KIRJOITA HAKUSANA TÄHÄN JA PAINA ENTERIÄ