Jaettu tiedonhankinta

Perusidea

Opiskeltavasta teemasta hankitaan lisätietoa jakamalla vastuu osallistujien kesken.

Tavoite

Menetelmän tavoitteena on laajentaa osallistujien tietämystä käsiteltävästä aiheesta sekä auttaa luomaan ryhmään yhteistä merkitystä yhteisestä teemasta.

Eteneminen

Ensiksi ryhmä ja kouluttaja rajaavat aiheen yhdessä. Sen jälkeen selvitetään, mitä asiasta jo tiedetään ja mitä asiasta pitäisi vielä tietää. Näiden tietojen pohjalta suunnitellaan työnjako uuden tiedon hankkimiseksi. Tiedonhankinta voidaan toteuttaa pienryhmissä, pareittain tai yksin. Tietoa voidaan hankkia monin eri keinoin, mutta koulutuksen kesto rajaa usein tiedonhankintamenetelmien käyttöä. Jos koulutus koostuu vain yhdestä jaksosta, kouluttajan tulee suunnitella tiedonhankinta niin, että kaikki tarvittavat tietolähteet ovat osallistujien saatavilla. Ryhmän sisällä voidaan myös tehdä työnjakoa, jolloin esimerkiksi muutama osallistuja hankkii tietoa haastattelemalla aiheen asiantuntijoita. Muut voivat samanaikaisesti tutustua aihetta käsittelevään kirjallisuuteen. Kun tiedonhankinta on tehty, jokainen ryhmä, pari tai osallistuja kertoo muille saamansa tiedot tai opit. Lopuksi osallistujat jäsentelevät yhdessä hankkimastaan tiedosta yhteenvedon, jonka avulla kokonaiskuva opiskeltavasta aiheesta hahmottuu uudelleen.

Huomioita

Aina ei ole tarpeen tuoda koulutukseen lisää tietoa ulkoisista lähteistä. Monta kertaa työelämän osallistujilla on jo paljon tietoa käsiteltävästä aiheesta ja sitä kannattaa hyödyntää. Monet menetelmät soveltuvat hyvin osallistujien olemassa olevan tiedon jakamiseen. Yksinkertaisimmillaan tietoa jaetaan pariporinoissa tai ryhmäkeskusteluissa.

Kun käytetään ulkoisia lähteitä, perehtyminen uuteen tietoon vie aikaa. Etenkin lyhytkestoisessa koulutuksessa menetelmää käyttäessä tämä tulee ottaa huomioon. Osan jaetusta tiedonhankinnasta voi antaa tehtäväksi jo ennen lähiopetustilaisuutta ajan säästämiseksi.

Muunnelmia

Jaettu tiedonhankinta soveltuu hyvin verkko-opiskeluun. Osallistujat voivat työstää hankitusta tiedosta lyhyen esityksen verkkoon muiden tutustuttavaksi (esim. kuvio tai video) ja hankittua tietoa voidaan edelleen soveltaa lähiopetusjaksossa tai muissa yksilö- tai ryhmätöissä.

Jaetussa tiedonhankinnassa hyödynnetään usein myös muita menetelmiä kuten haastattelua ja käsitekarttoja.

Kirjallisuutta

Kupias, P. (2007). Kouluttajana kehittyminen. Gaudeamus: Helsinki.

KIRJOITA HAKUSANA TÄHÄN JA PAINA ENTERIÄ