Kysymysklinikka

Perusidea

Kysymysklinikan ideana on käsitellä osallistujille koulutuksen aikana avoimeksi/epäselviksi jääneitä kysymyksiä.

Tavoite

Antaa osallistujille vastauksia epäselviksi jääneisiin kysymyksiin.

Eteneminen

Osallistujille annetaan tehtäväksi miettiä avoimiksi/epäselviksi jääneitä kysymyksiä yksin, pareittain tai pienryhmissä. Kysymykset kerätään joko suullisesti tai kirjallisesti, esimerkiksi Post-it-lapuille. Kouluttaja voi tämän jälkeen vielä ryhmitellä kirjalliset kysymykset siten, että samaa teemaa koskevat kysymykset käsitellään yhdessä. Ryhmittely on hyvä toteuttaa esimerkiksi välissä olevan tauon aikana. Kouluttajan ei tarvitse yksin vastata kysymyksiin. Myös muiden osallistujien tietoa, ideoita ja kokemuksia kannattaa hyödyntää kysymyksiin vastatessa silloin kun se on mahdollista.

Muunnelmia

Ks. Aktivoivien kysymysten käyttö

Verkkokoulutuksessa kysymysklinikka voidaan toteuttaa Keskusteluikkunan (chat) avulla. Osallistujat lähettävät kysymyksensä keskusteluikkunan kautta kouluttajalle, jolloin kouluttajalla on mahdollisuus esimerkiksi tauolla tai ryhmätyöskentelyn aikana käydä kysymyslistaa läpi ja tarvittaessa ryhmitellä kysymyksiä teemoiksi ennen niihin vastaamista.

Kirjallisuutta

Kupias, P. & Koski, M. (2012). Hyvä kouluttaja. Sanoma Pro: Helsinki.

KIRJOITA HAKUSANA TÄHÄN JA PAINA ENTERIÄ