Negatiivinen aivoriihi

Perusidea

Ideana on saada ajatukset liikkeelle ja keventää tunnelmaa sekä helpottaa ratkaisujen ideointia.

Tavoite

Tavoitteena on tuottaa ideoita ja ratkaisuja käsiteltävään aiheeseen tai kysymykseen.

Eteneminen

Määritellään ensin ongelma, johon haetaan ideoita tai ratkaisuja. Muodostetaan ongelmasta kysymys, esimerkiksi: ”Miten meidän tulisi toimia, jotta perehdytys olisi mahdollisimman hyvää?”. Tehdään kysymyksestä käänteinen/negatiivinen: ”Miten meidän tulisi toimia, jotta perehdytys olisi mahdollisimman huonoa? Seuraavaksi tuotetaan vapaasti erilaisia ideoita ja näkökulmia käänteiseen/negatiiviseen kysymykseen. Ideoinnin voi toteuttaa suullisesti tai kirjallisesti. Ideat voidaan kirjata liimalapuille, jotka asetetaan kaikkien nähtäville tai ryhmän kirjuri tai kouluttaja voi kirjata ne fläpille. Ideoivan ryhmän ihannekoko on 4-8 osallistujaa. Aikaa ideointiin käytetään n. 10-20 minuuttia. Kun esille nousseita asioita tarkastellaan, on usein jo mahdollista nähdä tuotetuista ideoista ja ratkaisuista, millaisilla käänteisillä toimenpiteillä ongelma ratkaistaan. Osallistujat voisivat esimerkiksi ideoida kysymykseen mahdollisimman huonosta perehdytyksestä, että ei anneta yhtään kannustavaa palautetta koko perehdytyksen aikana, jolloin luonnollisesti se tulisi käännettyä siksi, että annetaan mahdollisimman paljon kannustavaa palautetta.

Kun ideointivaihe on ohi, voidaan jatkaa työskentelyä esimerkiksi valitsemalla ryhmän kanssa jatkokäsittelyyn 1-3 tärkeintä aihetta. Negatiivinen aivoriihi toimii myös hyvin siten, että samanaikaisesti toteutetaan perinteinen aivoriihi, jolloin osallistujat tuottavat samanaikaisesti ryhmittäin joko negatiivisia tai positiivisia ideoita tai ratkaisuja.

Muunnelmia

Negatiivinen aivoriihi on käänteinen perinteiselle aivoriihelle, jossa ideoidaan uutta ja ratkaisuja.

Ks. Aivoriihi

KIRJOITA HAKUSANA TÄHÄN JA PAINA ENTERIÄ