Oppimiskahvila (Learning cafe® Business Arena Oy)

Perusidea

Oppimiskahvilassa osallistujat jakautuvat pöytäkuntiin, joissa mahdollisimman monia näkökulmia ja ideoita tuotetaan käsiteltävästä aiheesta. Menetelmällä tuetaan prosessin dialogisuutta.

Tavoite

Menetelmän avulla tuotetaan mahdollisimman monta ideaa ja näkökulmaa aiheeseen. Yhdessä työskentelemisen avulla luodaan lisäksi yhteistä merkitystä käsiteltävän aiheen ympärille.

Eteneminen

Osallistujat ryhmittyvät pöytäkuntiin. Kahvilateeman mukaisesti muistiinpanot käydystä keskustelusta kirjataan kertakäyttöliinoille, jotka voi tarvittaessa korvata myös fläppipaperilla. Oivallukset ja ideat voidaan kirjata liinoille myös jäsennyksinä, kuvina tai näkökulmina. Ideointivaiheessa voidaan käsitellä myös useampaa teemaa jakamalla liina eri osa-alueisiin. Jokainen ryhmän jäsen voi kirjata omia ja keskustelussa syntyviä ryhmän ideoita liinalle. Muutaman minuutin ideoinnin jälkeen osa jokaisesta pöytäseurueesta hakeutuu toiseen pöytäseurueeseen, jossa ideointia jatketaan ja täydennetään liinoille. Tämä vaihdos voidaan tehdä useampaan kertaan ideointivaiheessa. Lopuksi jokainen pöytäkunta tuo esille muutaman keskeisen näkökulman ja yksi henkilö voi kiteyttää koko työskentelyn yhteen näkökulmaan kirjaten sen esille esimerkiksi fläpille. Ideointimenetelmillä tuotetut ajatukset on hyvä kirjata ylös koulutuksen jälkeen ja lähettää ne osallistujille, jotta heillä on mahdollisuus palata yhdessä tuotettuihin ideoihin ja näkökulmiin tarpeen vaatiessa.

Muunnelmia

Ks. Ideointi- ja ratkaisuryhmät ja Aivoriihi

Kirjallisuutta

Kupias, P. (2011). Kouluttajana kehittyminen (3. painos). Helsinki: Gaudeamus.

KIRJOITA HAKUSANA TÄHÄN JA PAINA ENTERIÄ