Oppimistavoitteiden asettaminen yhdessä

Perusidea

Koulutuksen tavoitteet muokataan vastaamaan osallistujien tarpeita. Kun koulutuksen tavoitteisiin ja ohjelmaan jätetään väljyyttä, voidaan näitä suunnata yhdessä osallistujien kanssa heidän tarpeitaan vastaavaksi.

Tavoite

Oppimistavoitteiden asettaminen yhdessä osallistujien kanssa pistää oppijat käsittelemään sitä, mitä koulutuksella tavoitellaan. Näin tavoitteet tulevat heille omakohtaisiksi ja tämä taas motivoi oppimaan. Kouluttaja taas saa tavoitteiden ja odotusten yhteisen käsittelyn aikana paljon tietoa oppijoiden taustoista, toiveista ja koulutustarpeista.

Eteneminen

Osallistujien odotuksia koulutusta kohtaan kartoitetaan joko ennakkokysymyksillä tai koulutuksen alussa. Ennakkokysymyksistä on hyvä tehdä jonkunlainen yhteenveto, josta osallistujat hahmottavat omat odotuksensa muiden odotusten joukossa.

Kun odotuksia kartoitetaan koulutuksen alussa, osallistujat voivat tuoda niitä esille esimerkiksi esittäytymisen yhteydessä. Osallistujia voidaan pyytää kertomaan millaisiin kysymyksiin haluaisivat vastauksia tai mitä koulutusaiheeseen liittyviä teemoja haluaisivat erityisesti käsiteltävän tulevassa koulutuksessa. Kouluttajan on hyvä kirjata vaikka fläpille esittäytymisen yhteydessä esiin nostetut odotukset. Kirjauksen jälkeen hän voi yhdessä oppijoiden kanssa verrata odotuksia koulutukselle etukäteen laadittuihin tavoitteisiin ja sopia ryhmän kanssa koulutuksen painotuksista. Niihin voidaan myös palata koulutuksen lopuksi arvioiden odotusten toteutumista.

Ennakkotehtävien yhteenvedon yhteydessä tai fläpille kirjattuja odotuksia tarkastellessaan kouluttajalla on mahdollisuus kommentoida sellaisia odotuksia, jotka eivät ole kyseisessä yhteydessä realistisia. Näin epärealistiset odotukset tulevat esiin, ja osallistujilla on mahdollisuus saada perustelu niiden poisjäämiselle ja orientoitua sen mukaisesti.

Muunnelmia

Ks. Ennakkokysymykset

Myös muunlaisia tapoja asettaa yhdessä tavoitteita löytyy. Jos koulutuksesta saadaan arvosana, voidaan esimerkiksi pyytää jokaista osallistujaa asettamaan itsellensä tavoitearvosana heti aluksi. Sen jälkeen voidaan käydä keskustelua siitä, minkälaista oppimista ja työskentelyä kyseisen arvosanan saaminen edellyttää.

Kirjallisuutta

Kupias. P (2011). Kouluttajana kehittyminen (3. painos). Gaudeamus: Helsinki.

KIRJOITA HAKUSANA TÄHÄN JA PAINA ENTERIÄ