Orientoivat lukutehtävät

Perusidea

Osallistujat tutustutetaan koulutuksessa käsiteltävään aiheeseen etukäteen kirjallisuuden tai muun materiaalin kautta.

Tavoite

Orientoivien lukutehtävien tavoitteena on virittäytyä. Ne toimivat kun oppimistavoitteena on esimerkiksi herättää mielenkiintoa käsiteltävää aihetta kohtaan, nostaa pintaan aikaisempaa osaamista, yllyttää omatoimiseen tarkempaan aiheeseen tutustumiseen tai hankkia pohjatietoa yhteistä työskentelyä varten.

Eteneminen

Ensin valitaan käytettävä materiaali. Materiaalina voidaan käyttää esimerkiksi artikkeleita, kirjoja, internetistä löytyviä blogeja, videoita, keskustelupalstoja ym. Kouluttaja voi myös tehdä materiaalin itse, jos ei sopivaa materiaalia ole saatavilla. Kirjallinen materiaali on lähetettävä osallistujille hyvissä ajoin, jotta he ehtivät tutustua siihen ennen koulutusta. Sähköisessä muodossa oleva materiaali voidaan mahdollisuuksien mukaan lähettää sähköpostin liitteenä tai linkkinä, mikäli se löytyy verkosta. Verkkokoulutuksessa hyvä paikka materiaalille tai siihen ohjaavalle linkille on käytettävissä oleva oppimisalusta.

Materiaalia valittaessa on tärkeää huomioida tutustumiseen käytettävissä oleva aika sekä osallistujien lukutottumukset. Materiaalia otetaan usein mukaan liikaa ja liian suuri materiaali vähentää helposti motivaatiota koulutusta kohtaan. Osallistujille on ainakin jollain tasolla tuoda esille miten valitun materiaalin avulla on tarkoitus orientoitua koulutukseen. Kouluttaja voi esimerkiksi laittaa mukaan saatesanat: ”Tarkoituksena on, että tutustutte artikkeliin, jotta…”, ”Tavoitteena on, että videon katsottuanne pystytte…”

Materiaalin tutustumisen yhteyteen voidaan myös liittää kirjoittamistehtäviä. Osallistujia voidaan pyytää kirjaamaan ylös muutamia ajatuksia tai oivalluksia, joita materiaaliin tutustuminen herätti tai heitä voi ohjata valmiiden kysymysten avulla. Materiaaliin liitettäviä kysymyksiä voivat olla esimerkiksi: Millaisia ajatuksia lukeminen herätti? Mitä ennestään tuttua siinä oli? Mitä uusia ajatuksia syntyi? Millaisia tavoitteita Sinulla on tulevan koulutuksen suhteen? Vastaukset on hyvä pyytää etukäteen osallistujilta, jotta tietää miten he ovat orientoituneet materiaalin avulla.

Materiaaliin tutustumisen jälkeen aihetta voidaan käsitellä yhdessä koulutuksen aikana esimerkiksi pienryhmissä tai koko ryhmän kanssa yhdessä keskustellen. Materiaali voi myös toimia esimerkiksi tapausopetuksen pohjana. Jos kouluttaja on tehnyt osallistujille kysymyksiä annetun materiaalin pohjalta, niin näistä voi olla hyvä tehdä yhteenveto. Näin osallistujat näkevät minkälaisia erilaisia ajatuksia materiaaliin liitettiin.

Huomioita

Orientoivia lukutehtäviä ei kannata käyttää periaatteella ”mukava tietää”. Niiden tarkoitus on orientoida opiskelijoita jotakin varten. Jos opiskelijoille ei tarjoudu tilaisuutta hyödyntää niissä syntyneitä ajatuksia tai oivalluksia ne jäävät irrallisiksi ja koko tehtävän teko voidaan kokea turhauttavaksi.

Muunnelmia

Pidemmän ajanjakson koulutuksessa orientoivia lukutehtäviä voidaan myös antaa välitehtävinä. Näin seuraavalla lähiopetuskerralla voidaan erilaisia menetelmiä hyödyntäen käsitellä materiaalissa esiintyviä asioita. Samalla tavalla pienimuotoisia materiaaleja voidaan käyttää myös koulutuspäivän aikana antamalla esimerkiksi osallistujille 15 minuuttia aikaa tutustua annettuun materiaaliin.

Ks. Ennakkokysymykset

Kirjallisuutta

Kupias, P. (2011). Kouluttajana kehittyminen (3. painos). Helsinki: Gaudeamus.

KIRJOITA HAKUSANA TÄHÄN JA PAINA ENTERIÄ