Osallistamisen keinoja verkkokoulutuksessa

Miten ja miksi osallistaa?

13.12.2016
Teksti: Mia Koski

Kouluttamisesta verkossa tulee usein yksisuuntaista, koska ei välttämättä osata hyödyntää kaikkia osallistamisen mahdollisuuksia, jotka joko laitteet tarjoavat, tai, jotka voidaan toteuttaa laitteista ja etäisyydestä huolimatta. Tässä artikkelissa käsittelen kouluttajan keinoja osallistaa oppijoita verkossa videoneuvottelukoulutuksen tai webinaarin aikana.

Miksi osallistaminen kannattaa?

Osallistaminen on monella tavalla hyödyllistä. Ennen kaikkea se laittaa oppijat pohtimaan opittavaa asiaa omakohtaisesti ja mahdollistaa myös oppimisen toinen toisilta, kun asiaa käsitellään yhdessä. Oppiminen siis tehostuu. Videoneuvottelukoulutuksessa ja webinaarissa kaikki huomio keskittyy usein ruudun ja äänen seuraamiseen. Pidemmän päälle tämä on raskasta ja luo helposti tilanteita, joissa ajatukset lähtevät vaeltamaan. Kun keskittyminen herpaantuu, voi myös olla vaikeaa päästä jälleen kiinni aiheeseen. Silloin oppiminen ei ole kovin tehokasta. Kouluttaja ei myöskään havaitse keskittymisen herpaantumista samalla tavalla kuin lähikoulutuksessa, jossa hän voi seurata osallistujien sanatonta viestintää ja osallistaa heitä sen pohjalta. Lisäksi kynnys pyytää kouluttajaa tarvittaessa selittämään jokin asia paremmin tai vastaamaan mietityttävään kysymykseen, on usein huomattavasti korkeampi verkkokoulutuksessa kuin lähikoulutuksessa. Sen lisäksi, että osallistaminen tehostaa oppimista ja luo vaihtelua koulutukseen, osallistaminen auttaa myös keskittymään käsiteltäviin aiheisiin, antaa kouluttajalle tietoa osallistujien ajatuksista ja motivoi. Kouluttaja voi luoda edellytyksiä osallistumiselle monella tavalla.

Osallistaminen videoneuvottelukoulutuksessa ja webinaarissa

Kuten normaalissa lähiopetuksessa videoneuvottelukoulutus tai webinaari voidaan toteuttaa hyvin kouluttajalähtöisesti kouluttajan asiantuntemukseen nojaten tai osallistujalähtöisesti kunkin osallistujan ajatuksia ja kokemuksia työstäen. Teknologia mahdollistaa massakoulutukset, joihin osallistuu satoja, jopa tuhansia ihmisiä, mutta on myös syytä kysyä mikä on oppimisen kannalta järkevää. Hukkaan heitetty oppimisen mahdollisuus on myös hukkaan heitettyä aikaa ja rahaa. Suunnittelu on siis syytä tehdä huomioiden, millaista oppimista toteutustapa tuottaa.

Osallistaminen videoneuvottelukoulutuksessa ja webinaarissa vaatii tarkempaa etukäteissuunnittelua kuin lähikoulutuksessa. On pohdittava mm. millä tavoin osallistujien on mahdollista osallistua ja käydä keskusteluja keskenään fyysisestä etäisyydestä huolimatta. Aivan kuten lähikoulutuksessa, osallistujien määrää voi olla tarpeen rajoittaa. Myös sitä, kuinka monesta etäpisteestä he osallistuvat, voi olla hyvä rajoittaa. Koulutuksen alussa on hyvä kertoa osallistujille, millaista osallistumista heiltä päivän aikana odotetaan ja milloin esimerkiksi tauot pidetään. Nämä niin sanotut ”pelisäännöt” vähentävät hämmennystä tilaisuuden kulusta. Lähikoulutuksessa kouluttaja usein näkee osallistujien ilmeistä ja eleistä, kun on tarpeen tarkentaa jotain. Videoneuvottelukoulutuksessa ja webinaarissa tällaista sanatonta viestiä harvoin välittyy. On siis kannustettava osallistujia aktiivisesti esimerkiksi chatin kautta tai puheella tuomaan esille erilaisia huomioitavia asioita ja viestittävä osallistujille selkeästi tilaisuuden kulusta.

Osallistamisen voi aloittaa jo ennen videoneuvottelukoulutusta tai webinaaria esimerkiksi odotuksia ja kokemuksia kartoittavalla ennakkokyselyllä. Näin kouluttaja tietää jo ennakkoon yksittäisten osallistujien tarpeista ja osaamisen tasosta. Yksi hyvä tapa aloittaa osallistaminen videoneuvottelukoulutuksen tai webinaarin aikana, on esimerkiksi pyytää osallistujia kommentoimaan jotakin etäpisteittäin. Jos etäpisteitä on monta, kannattaa kommentit laittaa chattiin. Näin yhteydet saadaan samalla kertaa testattua. Tämän jälkeen osallistujia on mahdollista osallistaa monin eri keinoin.

Erilaisia osallistavia menetelmiä videoneuvottelukoulutuksessa ja webinaarissa

Monet eri lähikoulutuksessa käytettävät osallistavat menetelmät soveltuvat videoneuvottelukoulutuksiin ja webinaareihin. Kouluttajana on vaan opittava muokkaamaan ne digitaaliseen ympäristöön sopiviksi. Erityisen käyttökelpoisia ja suhteellisen helposti käyttöön otettavia osallistavia menetelmiä verkossa ovat mm. äänestys, aktivoivat kysymykset, pari- ja ryhmäporinat sekä akvaarioryhmä.

Gallup tai äänestys: Monessa webinaariohjelmistossa (esim. Skype for Business) on olemassa kyselytyökalu, joilla osallistujilta voidaan nopeasti tiedustella mielipiteitä tai vaikka osaamista erilaisin vastausvaihtoehdoin. Jos ei kyselytyökalua ole saatavilla, voidaan gallup tai äänestys toteuttaa myös chatin kautta tai jokainen voi vastata kysymykseen omassa mielessään. Menetelmän avulla saadaan esille ryhmän ajatuksia ja osallistujia pohtimaan omakohtaisesti aihetta.

Aktivoivat kysymykset: Nämä kysymykset on hyvä esittää avoimina (miten, missä, milloin…?) suljettujen kyllä/ei -kysymysten sijaan (Onko..?). Jokainen voi vastata kysymykseen chatin kautta tai kouluttaja voi esittää kysymyksen suoraan yhdelle tai useammalle etäpisteelle. Toisissa webinaariohjelmissa on myös luonnoslehtiö (whiteboard), johon osallistujat voivat samanaikaisesti kirjoittaa vastauksiaan.
Pari- ja ryhmäporinat: Silloin, kun useampi osallistuja osallistuu samasta etäpisteestä, voi kouluttaja hyvin toteuttaa pari- tai ryhmäporinoita. Jos etäpisteissä on suuri määrä osallistujia, on hyvä käyttää tutoria pari- ja ryhmäkeskustelun ohjaamisessa. Muutamat yksittäiset etäpisteläiset on mahdollista yhdistää yhdeksi pariksi tai ryhmäksi etäpisteen yli. Silloin on hyvä ohjeistaa muita madaltamaan laitteen äänentasoa, mutta ei mykistämään sitä kokonaan, jotta he huomaavat päättää keskustelut kouluttajan merkistä.

Akvaarioryhmät: Akvaarioryhmää sovellettaessa ei ole väliä osallistuvatko osallistujat useasta eri pisteestä ja kuinka monta heitä eri pisteissä on. Akvaarioryhmässä muutama etäosallistuja eri pisteistä tai samasta pisteestä keskustelevat annetusta aiheesta esim. 3 minuuttia. Muut kuuntelevat keskustelua. Kolmen minuutin jälkeen seuraava ryhmä jatkaa keskustelua siitä, mihin edellinen jäi jne. Näin saadaan esille useiden osallistujien näkemystä ja kokemuksia käsiteltävästä aiheesta.

Teveren www-sivuilla on lisää erilaisia menetelmiä muokattaviksi videoneuvottelukoulutukseen ja webinaariin sopiviksi.

KIRJOITA HAKUSANA TÄHÄN JA PAINA ENTERIÄ