Porinatuokiot

Perusidea

Porinatuokion ideana on antaa oppijoille puheenvuoro lyhyen vapaamuotoisen keskustelun merkeissä. Porinaryhmät muodostetaan pareittain tai pienissä, 3-5 henkilön ryhmissä, joissa ajatuksia vaihdetaan muutaman minuutin ajan.

Tavoite

Porinatuokio soveltuu monenlaisiin tavoitteisiin ja on menetelmänä yhdistettävissä myös moniin muihin menetelmiin (esim. aktivoiva luento, aivoriihi). Koulutuksen alussa porinatuokio toimii keskustelun virittäjänä ja ilmapiirin vapauttajana, esimerkiksi jonkin kevyemmän aihepiirin parissa. Koulutuksen kuluessa tuokio voidaan käynnistää ennen tai jälkeen tietyn aihepiirin esittelyn aktivoimaan ajattelua ja nostamaan vireystilaa. Menetelmä soveltuu hyvin myös tiedon jakamiseen ja aikaisemman osaamisen esille tuomiseen. Sen avulla voidaan myös tavoitella ratkaisuehdotuksia tai ideoita käsiteltyyn aiheeseen liittyen. Porinaryhmä on oiva menetelmä keskustelun luomiseen myös suuressa ryhmässä.

Eteneminen

Porinatuokion aiheen voi valita joko etukäteen tai spontaanisti kouluttajan tai oppijoiden esille tuomana. Parit tai ryhmät on helppo muodostaa vieressä istuvien kanssa. Eri tavoitteisiin liittyen voidaan kysyä esimerkiksi ”Millaisia kokemuksia teillä on ollut X:stä omassa työssänne?”, ”Mitä ajattelette tästä asiasta ja sen toimivuudesta omassa työssänne?”, ”Millä eri tavoin asiaa X voidaan käyttää?”. Jos porinoissa syntyvää keskustelua on tarpeen käsitellä vielä koko ryhmän kanssa yhdessä, mutta aika on rajattu, oppijoille voidaan antaa ohjeeksi esimerkiksi että: ”teillä on yhteistä keskusteluaikaa 5 minuuttia. Tämän jälkeen teillä on 2 minuuttia aikaa nostaa keskusteluissanne esiin kaksi tärkeintä asiaa, jotka esittelette muille ryhmille.”

Kun keskusteluaihe on ollut hankala, sitä on hyvä käydä ainakin jollain tasolla läpi nostaen esille ryhmien ajatuksia. Kouluttaja voi koota jokaiselta ryhmältä esimerkiksi yhden keskeisimmän idean tai ajatuksen muiden nähtäväksi fläpille tai diaesitykseen. Näin osallistujat pääsevät jakamaan tietoa keskenään. Myös kouluttaja saa lyhyessä ajassa paljon tietoa oppijoiden ajatuksista ja osaamisesta ja voi hyödyntää tätä tietoa koulutuksen kuluessa.

Huomioita

Pariporinat eivät välttämättä sovellu kovin monimutkaisen asian käsittelyyn. Jotta oppijat pystyvät tuottamaan ajatuksiaan porinaryhmässä, on heillä oltava edes vähän tietoa, mielipiteitä tai kokemusta käsiteltävästä aiheesta.

Muunnelmia

Porinatuokioita itsessään voi varioida käsiteltävän aiheen ja keston mukaan. Välillä tuokiot voi olla hyvinkin lyhyitä, eikä aiheita välttämättä tarvitse käsitellä kaikkien kanssa yhdessä jälkikäteen. Toisinaan aiheeseen voi olla mielekästä käyttää enemmänkin aikaa ja sen jälkeen tuoda ajatuksia esille koko ryhmälle eri tavoin.

Kirjallisuutta

Kupias, P. (2011). Kouluttajana kehittyminen (3. painos). Helsinki: Gaudeamus.

KIRJOITA HAKUSANA TÄHÄN JA PAINA ENTERIÄ