Simulointi

Perusidea

Simuloinnin avulla pyritään jäljittelemään jokin ilmiö, tapahtuma tai prosessi mahdollisimman totuudenmukaisesti.

Tavoite

Menetelmän tavoitteena on soveltaa opittua käytäntöön harjoittelemalla taitoja, joita käytännöntilanteessa tarvitaan. Simuloimalla yritetään päästä mahdollisimman lähelle todellista tilannetta, jolloin voidaan myös arvioida ja reflektoida toimintaa käytännön tilanteessa.

Eteneminen

Suunnitteluvaiheessa on tärkeää, että oppijalähtöinen tavoite on selkeä. Mitä taitoja osallistujien on tarkoitus oppia? Tavoitteen pohjalta luodaan käsikirjoitus tai ”juoni”, jonka mukaisesti simulointiympäristö valmistellaan. Yksinkertaisimmillaan simulointi tapahtuu valmiin pelin avulla, eikä vaadi ylimääräistä etukäteissuunnittelua, ainoastaan osallistujien valmistelun pelin kulkua varten. Monimutkaisemmissa, varsinkin useamman henkilön simuloinneissa, osallistujia on mahdollisesti valmisteltava käymällä läpi eri henkilöiden rooleja, käsikirjoitusta sekä simuloinnissa käytettävien välineiden toimintoja ja ohjeistuksia. Suunnittelun ja valmistelun jälkeen siirrytään toteutusvaiheeseen. Toteutusvaiheessa kouluttajan on hyvä pyytää opiskelijaa kertomaan mitä hän kulloinkin tekee ja miksi. Tällöin tekemisen taustalla oleva ajattelu selviää myös kouluttajalle ja mahdollisiin ongelmakohtiin on helpompi tarttua. Lopuksi simuloitutilanne on hyvä analysoida esimerkiksi sen herättämien tuntemuksien kautta.

Huomioita

Simulointimenetelmä on aikaa vievä ja vaatii useimmiten osallistujilta jo aikaisempaa tietämystä aiheesta. Täysin uuden asian edessä, se voi aiheuttaa enemmän hämmennystä kuin selkeyttä.

Muunnelmia

Ks. Roolipeli, Case- tai tapausopetus ja Prosessikävely

Kirjallisuutta

Kupias, P. & Koski, M. (2012). Hyvä kouluttaja. SanomaPro: Helsinki.
Salakari, H. (2007). Taitojen opetus. Eduskills Consulting.

KIRJOITA HAKUSANA TÄHÄN JA PAINA ENTERIÄ