Tuplatiimi

Perusidea

Osallistuvan johtamisen luova työmenetelmä, jota voidaan käyttää työpaikoilla ilman ulkopuolista apua.Menetelmä sopii sekä ongelmanratkaisuun että ideointiin.

Tavoite

Tavoitteena pareittain ja ryhmässä keksiä ratkaisuja ongelmiin ja/tai tuottaa uusia ideoita. Ongelmia  ratkaistessa tuplatiimin avulla nähdään ongelmiin olevan useita ratkaisuja. Uusien toimintatapojen ideoinnissa suurin osa kokouksessa esitetyistä ideoista on kaikkien nähtävissä ja kaikkien ideat käsitellään tasavertaisesti. Kaikkiin ideoihin otetaan kantaa arvoiden ristiin sekä omat että muiden ideat. Vain yhteisesti parhaimmiksi katsotut ideat ja ratkaisuehdotukset valitaan lopulta jatkotyöskentelyyn. Ideoiden keksiminen ja arvostelu tehdään eri vaiheissa, jolloin mitään ideaa ei karsita heti.

Eteneminen
  • Joku työyhteisön jäsenistä valitaan toimimaan tuplatiimikokouksen puheenjohtajana.
  • Puheenjohtaja tai esimies esittää käsiteltävän asianselkeän kysymyksen muodossa (esim. ”Millä tavalla…, Millä keinoin… Miten…?”
  • Jokainen osallistuja pohtii itsekseen 10 ideaa tai ratkaisua esitettyyn kysymykseen.
  • Jakaudutaan pareiksi ja molemmat esittelevät ja perustelevat ehdotuksensa toisilleen.
  • Parit valitsevat 5-7 parasta yhteistä ideaa ja kirjoittavat nämä erillisille papereille ja kiinnittävät paperit seinälle kaikkien nähtäväksi.
  • Kukin pari esittelee ja perustelee ehdotuksensa koko ryhmälle.
  • Parit valitsevat kaikista seinällä olevista ehdotuksista viisi mielestään parasta ja merkitsevät X:n kyseisiin papereihin – vain kaksi omaa ehdostusta saa merkitä.
  • Pohditaan, löytyykö vielä uusia ideoita.
  • Kootaan suosituimmat ideat erikseen, ryhmitellään ne ja tarkistetaan, onko seinällä olevista ehdotuksista vielä näitä ryhmiä täydentäviä ideoita.
  • Sovitaan, kuka tai ketkä tarkentavat kustakin idearyhmästä konkreettisen, aikataulutetun suunnitelman idean ottamisesta käyttöön työpaikalla.
Kirjallisuutta

Lähde: Helin, K. 1990. Kehitämme innovoimaa.3. painos. Innotiimi: Imatra.

KIRJOITA HAKUSANA TÄHÄN JA PAINA ENTERIÄ