tyonohjaajan-opas

Kirja-arvostelu: Työnohjaajan opas – valmentava ja ratkaisukeskeinen ote

Sirkku Ruutu & Raija Salmimies, Talentum Pro 2015, ISBN 978-952-14-2645-2

Teksti: Päivi Kupias ja Raija Peltola

Kokeneet työnohjaajat Sirkku Ruutu ja Raija Salmimies ovat kirjoittaneet käytännönläheisen kirjan valmentavasta työnohjauksesta. Teoksessa näkyy sekä vahva osaaminen itse asiasta että kyky kirjoittaa siitä ymmärrettävästi ja kiinnostavasti.

Kirja on jaettu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa esitellään ohjauksen lähtökohdat. Se vastaa muun muassa hyvin kysymykseen, mikä työnohjauksessa vaikuttaa. Toinen osa keskittyy työnohjaukseen prosessina ja työnohjaajan ydintaitoihin. Kolmas osa avaa työnohjaajan työkalupakin.

Ohjaustyön osaaminen on välttämätöntä kaikille niille, jotka siitä elantonsa saavat. Työnohjaaja ja coach tekevät samaa työtä, erilaisin painotuksin. Näiden ohjausmuotojen erot kuvataan kirjassa toteamalla, että coaching tähtää yleensä napakan tavoitteellisesti tehokkaaseen kehitystoimintaan ja on kestoltaan lyhyempää (tyypillisesti alle vuosi) kuin työnohjaus (1 – 3 vuotta). Tämä valmentavaa ja ratkaisukeskeisesti painottava työnohjausta läpivalaiseva kirja vie sitä lähelle coachingia. Perinteiseen työnohjaukseen on viime vuosina alettu kaivata yhä enemmän tavoitteellisuutta. Toisaalta liian tiukkoja mitattavissa olevia tavoitteita on alettu kritisoida. Liian nopeasti lukkoon lyödyt yksityiskohtaiset tavoitteet voivat estää paljon olennaisempien asioiden esille nostamisen.

Kirjan erityisenä ansiona on selkeä rakenne. Työnohjauksen prosessi kuvataan viidellä vaiheella: 1) liittyminen 2) tavoitteen kirkastaminen 3) pystyvyysuskon ja motivaation kasvattaminen 4) oivalluttaminen ja muutoksen konkretisointi 5) prosessin yhteenveto ja opitun soveltaminen käytäntöön. Tämä on hyvä ja toimiva jäsennys ja sopii miltei mihin tahansa ohjaukseen.

Muutos liittyy olennaisesti ohjaustyöhön kehittymisen tarpeeseen. Tutun muutoskäyrän rinnalle tuodaan tässä kirjassa uusi tunnevaihe-kuvio. Kirjoittajat perustelevat tätä sillä, että toimijuuden säilyttämisen näkökulmasta olisi tärkeää määritellä osittain uudelleen muutostilanteessa elämistä. Tämä on tuore ja mielenkiintoinen näkökulma kenelle tahansa muutoksen parissa työskentelevälle.

Työelämässä paine arvioida kohdistuu erityisesti niukkojen resurssien aikana kaikkeen kehittymistoimintaan. Kirjassa tuodaan esille hyviä tapoja arvioida työnohjauksen vaikuttavuutta. Edistäisikö työnohjauksen käyttöä organisaatioissa, jos sen arviointi olisi yleisempää ja johdonmukaisempaa? Pitäisikö työnohjauksen olla myös nykyistä läpinäkyvämpää, jotta sen vaikutukset tulisivat paremmin hyödynnetyksi ohjattavien työn arjessa.

Kirjan painopisteenä on vuorovaikutussuhde ohjaajan ja yksilöohjattavan välillä. Ryhmän ohjaamiseen tämä teos tarjoaa vain viitteitä ja muutamia työskentelymenetelmiä. Työelämässä voi juuri nyt havaita kiinnostusta ryhmien osaamisen ja yhteisen merkityksen jakamiseen, esimerkkeinä ryhmämentorointi ja ryhmäkehityskeskustelut. Ryhmänohjaukseen ideoita ja osaamista etsivän onkin syytä hakeutua tähän keskittyvään kirjallisuuteen. Kun huomio on yksilön ohjauksessa, työhön, työympäristöön ja työkulttuuriin sekä perustehtävän pohdintaan liittyvät kysymykset jäävät taka-alalle.

Kirjassa todetaan, että työnohjaajan tehtävänä on tukea ja haastaa ohjattavaansa ja vahvistaa hänen myönteisiä puoliaan positiivisen palautteen avulla. Olisimme toivoneet, että palautteen roolia ohjaustyössä olisi pohdittu lisää. Kiinnostava näkökulma on se, millainen palaute tukee ohjattavan toimijuutta ja millainen palaute voi tehdä riippuvaiseksi ohjaajasta? Mistä ja miten työnohjaaja antaa palautetta? Miten hän asemoi itsensä suhteessa ohjattavaan, kun hän antaa palautetta. Kertooko hän totuuksia vai omia näkemyksiään – millainen vaikutusero näillä on?

Tekstin selkeys ja napakkuus tekevät kirjasta miellyttävän lukuelämyksen. Siihen on koottu johdonmukaisesti yhteen ratkaisukeskeisiä perusajatuksia, kysymyksiä ja työskentelymalleja. Lisäksi se sisältää paljon esimerkkejä ja harjoituksia sekä tuo esille sekä toimivan työnohjauspolun että sudenkuoppia sen varrelta.

Kirjaa suositellaan muun muassa esimiehille tai hr-ammattilaisille. Se täydentää hyvin kahta ohjauksen selkeää perusteosta (Vehviläinen: Ohjaustyön opas ja Alhanen et al: Työnohjauksen käsikirja). Hyvin monet kirjassa esille tuodut asiat soveltuvat myös erinomaisesti kenen tahansa esimiehen kehittymispolulle. Se sopii erittäin hyvin luettavaksi työnohjaaja- ja coachingkoulutuksissa.

KIRJOITA HAKUSANA TÄHÄN JA PAINA ENTERIÄ