Työnohjaaja kehittäjänä – työnohjaus, coaching ja fasilitointi oppimisen tukena

Vielä muutama paikka vapaana, hae mukaan!

Työnohjaajakoulutus antaa sekä teoreettiset että käytännön valmiudet toimia kehittymistä edistävänä työnohjaajana erilaisissa työelämään liittyvissä kehitysprosesseissa.

Työnohjaajana toimit työelämän eri tilanteissa kehittymisprosessien tukijana tai ohjaajana. Tällöin perustehtäväsi on tukea kutakin ohjattavaa yksilöä, ryhmää tai työyhteisöä kirkastamaan omaa tilannettaan, selviämään haasteellisista tilanteista sekä asettamaan ja saavuttamaan työhönsä liittyviä tavoitteita. Tärkeimpänä työvälineenä on luottamuksellinen vuorovaikutussuhde. Vuorovaikutuksessa aktivoidaan ohjattavien ajattelua ja toimintaa sekä voimaannutetaan heitä tukemaan ja ohjaamaan itseään suhteessa organisaationsa tavoitteisiin, tarpeisiin tai vaatimuksiin. Koulutuksessa työnohjaamisen menetelmiin yhdistetään myös coachingin ja fasilitoinnin menetelmiä täydentämään ja tukemaan opiskelijoiden osaamista.

Koulutuksen tavoitteena on, että osallistujat:

  • muodostavat kokonaiskuvan työelämän ja työyhteisöjen kehittymis- ja ohjaustarpeista sekä eri ohjausmuotojen (työnohjaaja, coach, fasilitaattori) mahdollisuuksista kehittämisen ja tuen antajina
  • sisäistävät työnohjaajan ja muiden työelämäohjaajien perustehtävän samankaltaisuudet ja erot sekä keskeisimmät työkalut
  • perehtyvät erilaisiin ohjaustyyleihin ja -menetelmiin ja vahvistavat valmiuksiaan erityisesti voimaannuttavina ja ratkaisusuuntautuneina yksilöiden, vertaisryhmien ja työyhteisöjen ohjaajina
  • saavat varmuutta ja osaavat toimia erilaisissa ohjaustilanteissa tarkoituksenmukaisella sekä ohjattavia että heidän organisaatioitaan tukevalla tavalla
  • saavat valmiuksia toimia ohjaustyössä sekä organisaatioiden sisällä (henkilöstön kehittäjät, esimiehet ja muut sisäiset kehittäjät) että itsenäisenä yrittäjänä.

Kenelle

Koulutusohjelma on suunnattu henkilöille, jotka haluavat vahvistaa ja syventää osaamistaan yksilöiden, ryhmien ja työyhteisöjen monipuolisina ja asiakkaiden tarpeet huomioivina ohjaajina. Koulutus soveltuu hyvin mm. henkilöstön kehittäjille, esimiehille, valmentajille, kouluttajille, konsulteille sekä kaikille asiakastyötä tekeville.

Osallistujalla tulee olla vähintään ammattikorkeakoulu- tai vanhamuotoinen opistotasoinen peruskoulutus ja omakohtaista kokemusta työnohjauksesta ja/tai coachauksesta.

Aika: 14.6.2018-30.10.2020

Paikka: Helsinki, keskustakampus

Hinta: 7300 € +alv 24 % (yhteensä: 9052 €)

Hae koulutukseen täältä. Hakuajan päätyttyä tehdään valintahaastattelut.

Koulutuksen järjestää HY+, Teveren Päivi Kupias ja Raija Peltola ovat mukana pääkouluttajina.

Rakenne, keskeinen sisältö ja työskentelymuodot

Opiskelijat valmistuvat koulutuksesta Suomen työnohjaajat ry:n (STOry) suositusten mukaisiksi työnohjaajiksi.
Koulutuksen viitekehyksessä painottuvat voimavara- ja ratkaisusuuntautunut työskentelytapa sekä sosiokonstruktivistinen näkemys oppimisesta ja kehittymisestä.
Koulutusohjelman laajuus vastaa 70 opintopistettä ja se kestää 2,5 vuotta.

Koulutus sisältää mm. 32 lähiopiskelupäivää, joiden keskeisinä sisältöinä ovat:

I Ohjaustyön ytimessä

Ohjaus ja ohjaajan perustehtävä
Kehittyminen ja sen tukeminen
Voimavara- ja ratkaisusuuntautuneisuus
Ohjaajan työvälineitä
Työelämän tarpeet ja systeemisyys

II Eri ohjausmuotojen syventäminen

Työnohjauksen, coachingin ja fasilitoinnin ytimissä
Ryhmien ohjaamisen erityispiirteitä
Ryhmänohjausmenetelmien syventäminen
Tunteet ja tuntemukset ohjauksessa

III Ohjauksen erityiskysymyksiä

Ohjausten tilaaminen, tarjoaminen ja vaikuttavuus
Minä ohjaajana
Ohjauksen tulevaisuus ja ohjaajana kehittyminen

IV Koulutuksen päätösjaksot

Lopputöiden antia ja ohjauksen vaikuttavuuden arviointi
Lopputöiden antia sekä oman oppimisen arviointia

Katso tarkat lähiopiskelupäivät ja niiden keskeiset sisällöt HY+:n sivuilta. Sieltä pääset myös hakemaan koulutukseen.

Mistä koulutus koostuu?

Koulutus koostuu lähiopiskelusta, ohjausharjoittelusta, vertaisryhmätyöskentelystä sekä muusta ohjatusta etäopiskelusta.

1. Lähiopiskelu (16 x 2 pv=32 pv), 22 op

ohjauksen teoriaa ja ohjaustyöskentelyn taustoitusta (sisältö kuvattu edellä)
ohjausotteiden ja -menetelmien kokeilua ja arviointia
työnohjaus- ja coachingharjoittelua ja siitä saatua palautetta
oman ohjaustoiminnan reflektointia
Koulutuksen lähiopiskelujaksot sisältävät asiantuntijapuheenvuoroja, osallistavaa ja kokeilevaa koulutuksellista työskentelyä sekä ohjauksellista ja tutkivaa otetta.

2. Ohjausharjoittelu vähintään 150 tuntia, 18 op

työnohjaus- tai coachingharjoittelua (vähintään 80 tuntia, johon sisältyy sekä yksilö- että ryhmäohjausta) ja niihin valmistautumista
yksilötyönohjausta ja/tai –coachingia opiskelijakollegoiden kesken (vähintään 20 tuntia)
vertaisryhmässä ryhmätyönohjausta ja/tai -coachingia (vähintään 10 tuntia)

3. Vertaisryhmätyöskentely vähintään 20 tapaamista (vähintään 70 h), 8 op

opiskelun ja oppimiskokemusten reflektointia
ryhmätyönohjauksen harjoittelua ja vertaisryhmäohjausta
yhteistä tiedonhankintaa ja reflektointia sekä kokemusten jakamista

4. Muu ohjattu etäopiskelu, 22 op

ohjauskirjallisuuteen perehtymistä sekä muuta tiedonhankintaa
kokeneiden työnohjaajien/coachien haastatteluja ja työskentelyn seuraamista
ennakko- ja välitehtävien tekemistä
lopputyö, itseä ohjaajana palvelevasta ilmiöstä, näkökulmasta tai kysymyksestä
mahdollisesti osallistuminen kehittämishankkeeseen erikseen sovittavan organisaation kanssa.

Lisäksi suositellaan, että osallistujat hankkivat omaan perustyöhön liittyvää työnohjausta tai coachingia 20-40 tuntia riippuen aikaisemman työnohjaus- tai coachingkokemuksen määrästä. Tämä ohjaus hankitaan erikseen, eikä se kuulu tämän koulutuksen hintaan. Opiskelija voi hyödyntää ½ vuoden sisällä ennen koulutuksen alkua toteutunutta perustyön työnohjausta.
Koulutuksen rakenne, sisältö, laajuus ja kesto vastaavat Suomen työnohjaajat ry:n suositusta työnohjaajakoulutuksen opetussuunnitelmaksi.

Prosessin vetäjät ja kouluttajat

Koulutuksen johtajana toimii KM, työnohjaaja (STOry), toto, coach (PCC) Päivi Kupias. Hän on toiminut yli 20 vuotta erilaisissa ohjaus-, valmennus- ja kehittämistehtävissä, perehtyen erityisesti oppimiseen ja sen edistämiseen yksilö-, ryhmä- ja organisaatiotasolla. Päivillä on pitkä ja laaja kokemus ryhmien ja yksilöiden ohjaajien valmentamisesta erilaisissa organisaatioissa. Hän toimii useiden yksilöiden ja ryhmien työnohjaajana ja coachina. Päivi on myös kirjoittanut ohjausta ja oppimisen edistämistä käsitteleviä kirjoja. Ohjaajana ja valmentajana hän on innostava sekä osallistujien osaamista ja näkökulmia arvostava.

Toisena pääkouluttajana toimivalla OTK, coach (PCC), työnohjaaja Raija Peltolalla on pitkä omakohtainen kokemus esimiestyöstä sekä kehittämisen ja muutoksen johtamisesta rahoitusalalla. Coachingia ja valmentavaa johtamista hän on soveltanut sekä työssään esimiehenä että valmennusalan yrittäjänä. Raija on kirjoittanut kirjoja perehdyttämisestä ja palautteesta. Hänen työskentelytapaansa leimaa haastaminen, oivalluttaminen ja voimaannuttaminen.

Kolmantena koko koulutusajan toimivana ohjaajana on FT, dosentti, tietokirjailija, ohjausalan (mm. työnohjaajien) kouluttaja ja tutkija Jussi Onnismaa, Kehityspiikki Consulting Oy. Hän on julkaissut kirjoja ja artikkeleita ohjausvuorovaikutuksesta, dialogisuudesta, ammattietiikasta ja organisaatioiden hiljaisesta tiedosta. Hänellä on pitkä kokemus erilaisten yksilöiden, ryhmien ja työyhteisöjen työnohjaamisesta sekä toto:na toimimisesta.

Koulutuksen suunnittelijana ja koordinaattorina toimii KM, projektipäällikkö Marianne Terkki-Mallat, joka on työnohjaaja/prosessikonsultti, aikuiskouluttaja (opettajan pedagoginen pätevyys) ja kehittämisasiantuntija. Hänellä on pitkä työkokemus erilaisten koulutusten, oppimisprosessien ja valmennusten suunnittelijana, henkilöstön kehittäjänä, valmentajana, aikuiskouluttajina sekä aktivoivien ja osallistavien menetelmien käyttäjänä ja kouluttajana.

Lisäksi koulutuksen eri vaiheissa asiantuntijakouluttajina on useita yliopiston, muiden julkishallinnon organisaatioiden sekä yritysmaailman ohjauksen asiantuntijoita.
Koulutusohjelmaan saattaa tulla muutoksia riippuen aloittavan ryhmän tarpeista ja etenemistahdista.

(HY+ varaa oikeuden koulutusohjelman muutoksiin.)

KIRJOITA HAKUSANA TÄHÄN JA PAINA ENTERIÄ